Zásady ochrany osobních údajů

Mgr. Monika Švarcová, advokátka se sídlem Moskevská 28/23, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČO 73629065, je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) správcem osobních údajů vložených do kontaktních formulářů dostupných na: www.aksvarcova.cz.

Kontaktní údaje na správce ve věci ochrany osobních údajů: svarcova@aksvarcova.cz, tel. +420604640252.

Osobní údaje zpracované jejich vložením do kontaktního formuláře a následným odesláním ze strany uživatele jsou zpracovány na základě Článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy v rámci opatření přijatých před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu.

Primárním účelem kontaktního formuláře je tedy jednání o uzavření smlouvy o poskytování právních služeb a dále případná komunikace pro základní popis právního problému.

Údaje vložené do komunikačního formuláře jsou správcem uchovány pouze po dobu trvání výše popsaného právního důvodu, nejdéle však po dobu trvání 1 roku. Ve výjimečných případech, pokud je i po uplynutí této lhůty pravděpodobné, že dojde k uzavření smlouvy mezi správcem a uživatelem, mohou být údaje uchovány po delší dobu, nejdéle však po dobu 3 let.

Osobní údaje získané od uživatelů výše popsaným způsobem nejsou předávány do třetích zemí, kdy k nim mohou mít přístup pouze vybraní zpracovatelé osobních údajů (např. správce webu).

Uživatel má dle Článku 13 GDPR zejména následující práva:

  1. požadovat po správci údajů informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává a komu byly případně předány,
  2. vyžádat si u správce údajů přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, vymazat (po odpadnutí důvodu zpracování) nebo požadovat omezení zpracování osobních údajů,
  3. požadovat výmaz těchto osobních údajů – v případě odpadnutí důvodu pro zpracování,
  4. vznést námitku prosti zpracování osobních údajů,
  5. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností,
  6. požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním,
  7. osobní údaje jsou zpracovávány za užití automatizovaných postupů – právo na přenositelnost osobních údajů; k profilování nedochází.

V případě, že mezi správcem a uživatelem dojde k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, dochází ke změně důvodu zpracování osobních údajů, kdy rozsah zpracování vždy vychází z povahy poskytované právní služby. O této skutečnosti bude uživatel jakožto subjekt údajů vždy řádně poučen.

Správce uživatele informuje, že zpracováním osobních údajů se dle dikce GDPR rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.