Poučení AML

Poučení klienta advokátky Mgr. Moniky Švarcové, se sídlem Moskevská 28/23, 460 01 Liberec IV, ČAK 13740, v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

Advokátka je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinna provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinna shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

Rozsah zpracování údajů

Zpracovávána jsou všechna jména a příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, místo narození a pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství, povolání, číslo průkazu totožnosti, fotografie z průkazu totožnosti a další údaje obsažené na průkazu totožnosti. V případě podnikající fyzické osoby pak dále též údaje o její obchodní firmě, odlišujícím dodatku nebo dalším označení, sídle a identifikačním čísle osoby. Zpracovávány mohou dále být další kontaktní údaje, zejména telefonní číslo a emailová adresa, a další údaje získané v rámci kontroly a průběžné kontroly klienta a plnění dalších povinností dle AML zákona.

Doba zpracování údajů

Osobní údaje klienta budou zpracovány po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo po ukončení obchodního vztahu.

Účel zpracování údajů

Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Forma zpracování údajů

Údaje mohou být zaznamenány jak v elektronické, tak listinné podobě spolu s dokumenty ověřující pravdivost údajů. Z dokladů, z nichž byly údaje ověřeny, mohou být pořizovány kopie a mohou být archivovány.

Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit

Nositel údajů má právo omezit nebo vyloučit zpracování údajů pouze v zákonem stanovených případech v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek a v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení o předávání osobních údajů

Údaje mohou být předávány pouze za podmínek a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek a v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení o orgánu dozoru

Orgánem dozoru ve výše uvedených případech je Finanční analytický úřad a Česká advokátní komora.

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro účely plnění povinností uložených na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů je Mgr. Mgr. Monika Švarcová, kterou můžete kontaktovat na adrese Moskevská 28/23, 460 01 Liberec IV, telefonním čísle +420604640252. či e-mailu svarcova@aksvarcova.cz.

Zásady zpracování osobních údajů

Rozsah, účel a další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou uveřejněny na webových stránkách www.aksvarcova.cz.